Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 $ mukainen rekisteriseloste

  1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Seudun Mäntykoti ry Y-tunnus: 0210133-1 Kangastie 11 90100 Oulu

  1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nina Hynninen Toiminnanjohtaja Puh. 044 5504 801 nina.hynninen@mantykoti.fi

  1. REKISTERIN NIMI

Jäsenrekisteri

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 S:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei voida tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä asiakastietojärjestelmällä (Econet Pro -ohjelma) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille.

  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot; nimi, postiosoite, puhelin. Lisäksi kerätään jäsennumero ja jäsenyyden alkamisajankohta.

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään. liittymislomakkeella, sähköpostilla tai internetin kautta. Tiedot saadaan jäseneltä puhelimitse.

  1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Econet Pro -ohjelma käyttää salattua yhteyttä tietokantapalvelimen ja asiakasohjelman välillä. Paperinen jäsenluettelo säilytetään lukitussa kassakaapissa.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

10.TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

  1. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

  1. TIETOJEN POISTAMINEN

Jäsenen erotessa tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.