Työntekijä rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 $ mukainen rekisteriseloste

  1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Seudun Mäntykoti ry Y-tunnus: 0210133-1 Kangastie 11 90100 Oulu

  1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nina Hynninen Toiminnanjohtaja Puh. 044 5504 801 nina.hynninen@mantykoti.fi

3. REKISTERIN NIMI

Työntekijärekisteri

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Peruste henkilötietojen käsittelylle on työsopimus rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä sekä rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 ”Käsittelyn lainmukaisuus” kohtien 1a, 1b ja 1f mukaisesti:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten: työsopimus , virkamääräys / palkkio- tai toimeksiantosopimus.

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan työntekijän henkilönumero, nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti), palkka- ja verotiedot, lomat ja poissaolot, työhistoria, koulutukset, eläketiedot, ulosottotiedot, ay-tiedot, luottamustoimien tiedot palkkioiden maksatusta varten ja vakanssitiedot.

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.

  1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Palkkajärjestelmästä luovutetaan tietoja seuraaville viranomaisille:

*verottaja *eläkelaitokset *tilastokeskus *EK *ay-liitot *ulosottoviranomaiset *ELY-keskukset *Kela *pankit

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää myös organisaation sisäiseen raportointiin. Palkkajärjestelmästä luovutetaan tietoja Titania -ajanhallinta järjestelmään.

  1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Pääsy CGI HR po -järjestelmään on rajoitettu käyttäjätunnuksen ja sille määritettyjen käyttöoikeuksien perusteella. Rekisteriin liittyvä aineisto on sähköisessä muodossa ja tietoja käsitellään vain sähköisesti. Pääsy rekisterin tietoihin on niillä ja siinä laajuudessa kuin työnjohtaminen, valvominen, palkanlaskenta tai muu työsuhteeseen liittyvän asian hoito edellyttää.

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Työsopimuksia säilytetään 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

10.TARKASTUSOIKEUS

Työntekijällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä toiminnanjohtaja Nina Hynniselle kirjallisesti. Henkilötietolaki $ 24.