Tiedustelut ja yhteydenotot: 044 550 4801
Yleiset tiedustelut ja yhteydenotot: 044 550 4801

Rekisteriselosteet

Päivitetty 25.8.2022

Työntekijärekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 $ mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Seudun Mäntykoti ry Y-tunnus: 0210133-1 Myllytie 4, 90500 Oulu

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Anna-Mari Korpelin Toiminnanjohtaja Puh. 044 5504 801 anna-mari.korpelin (ät) mantykoti.fi

3. REKISTERIN NIMI

Työntekijärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Peruste henkilötietojen käsittelylle on työsopimus rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä sekä rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 ”Käsittelyn lainmukaisuus” kohtien 1a, 1b ja 1f mukaisesti:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten: työsopimus , virkamääräys / palkkio- tai toimeksiantosopimus.

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan työntekijän henkilönumero, nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti), palkka- ja verotiedot, lomat ja poissaolot, työhistoria, koulutukset, eläketiedot, ulosottotiedot, ay-tiedot, luottamustoimien tiedot palkkioiden maksatusta varten ja vakanssitiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Palkkajärjestelmästä luovutetaan tietoja seuraaville viranomaisille:

*verottaja *eläkelaitokset *tilastokeskus *EK *ay-liitot *ulosottoviranomaiset *ELY-keskukset *Kela *pankit

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää myös organisaation sisäiseen raportointiin. Palkkajärjestelmästä luovutetaan tietoja Titania -ajanhallinta järjestelmään.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Pääsy CGI HR po -järjestelmään on rajoitettu käyttäjätunnuksen ja sille määritettyjen käyttöoikeuksien perusteella. Rekisteriin liittyvä aineisto on sähköisessä muodossa ja tietoja käsitellään vain sähköisesti. Pääsy rekisterin tietoihin on niillä ja siinä laajuudessa kuin työnjohtaminen, valvominen, palkanlaskenta tai muu työsuhteeseen liittyvän asian hoito edellyttää.

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Työsopimuksia säilytetään 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

10. TARKASTUSOIKEUS

Työntekijällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä toiminnanjohtaja Anna-Mari Korpelinille kirjallisesti. Henkilötietolaki $ 24.

Vapaaehtoisrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 $ mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Seudun Mäntykoti ry Y-tunnus: 0210133-1 Myllytie 4, 90500 Oulu

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Anna-Mari Korpelin Toiminnanjohtaja Puh. 044 5504 801 anna-mari.korpelin (ät) mantykoti.fi

3. REKISTERIN NIMI

Oulun Seudun Mäntykoti ry:n vapaaehtoisrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen vapaaehtoistehtäviä ja yhteyden hoitamista varten. Vapaaehtoisten yhteystietojen säilyttäminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin talletetaan vapaaehtoisen nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään. Rikosrekisteriote saadaan nähdyksi Oikeusrekisterikeskukselta tarvittaessa.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan Oulun Seudun Mäntykoti ry:n vapaaehtoistyön koordinaattori ja kulttuurihoitaja.

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 $ mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Seudun Mäntykoti ry Y-tunnus: 0210133-1 Myllytie 4, 90500 Oulu

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Anna-Mari Korpelin Toiminnanjohtaja Puh. 044 5504 801 anna-mari.korpelin (ät) mantykoti.fi

3. REKISTERIN NIMI

Jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 S:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei voida tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä asiakastietojärjestelmällä (Econet Pro -ohjelma) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot; nimi, postiosoite, puhelin. Lisäksi kerätään jäsennumero ja jäsenyyden alkamisajankohta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään. liittymislomakkeella, sähköpostilla tai internetin kautta. Tiedot saadaan jäseneltä puhelimitse.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Econet Pro -ohjelma käyttää salattua yhteyttä tietokantapalvelimen ja asiakasohjelman välillä. Paperinen jäsenluettelo säilytetään lukitussa kassakaapissa.

Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

11. REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

12. TIETOJEN POISTAMINEN

Jäsenen erotessa tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.